Thành viên ==||======>atsm

Hoạt động của ==||======>atsm

Điểm: 506 điểm (hạng #674)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 19 (trong đó có 18 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 62 câu hỏi, 108 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 169 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 34 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Huy Hoàng Nguyễn Ngọc

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 12
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 15

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 12

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 6

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên