Thành viên quyet


Hoạt động của quyet

Điểm: 10,692 điểm (hạng #52)
Danh hiệu: Thành viên chuyên
Các câu hỏi: 37 (trong đó có 19 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 742 (có 102 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 63
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 634 câu hỏi, 624 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,257 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 204 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Thành viên trong: 8 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Quyết Trần Văn

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 12
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 6

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
45,261 câu hỏi
184,092 câu trả lời
58,959 bình luận
8,391 thành viên