Thành viên minion


Hoạt động của minion

Điểm: 3,815 điểm (hạng #137)
Danh hiệu: Thành viên tài năng  
Các câu hỏi: 287 (trong đó có 232 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 120 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 71
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 62 câu hỏi, 407 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 463 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 303 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 60
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 3
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
45,261 câu hỏi
184,096 câu trả lời
58,959 bình luận
8,391 thành viên