Thành viên long123


Hoạt động của long123

Điểm: 1,914 điểm (hạng #242)
Danh hiệu: Thành viên mới
Các câu hỏi: 115 (trong đó có 107 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 49 (có 7 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 35
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 75 câu hỏi, 159 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 233 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 152 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Lượng

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 26
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 35

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 31

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 4
45,247 câu hỏi
184,030 câu trả lời
58,934 bình luận
8,391 thành viên