Thành viên Trương Hàn


Hoạt động của Trương Hàn

Điểm: 10,900 điểm (hạng #50)
Danh hiệu: Thành viên chuyên
Các câu hỏi: 161 (trong đó có 114 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 618 (có 125 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 138
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 346 câu hỏi, 214 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 558 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 411 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Thành viên trong: 7 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Hàn Trương

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 36
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 55
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Huy chương đồng Hè Về 2018 x 1
Câu hỏi hot hạng III x 7

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 3
Câu hỏi hot hạng II x 2
Bình luận hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
45,247 câu hỏi
184,030 câu trả lời
58,934 bình luận
8,391 thành viên