Thành viên Linh_Minh_362


Hoạt động của Linh_Minh_362

Điểm: 742 điểm (hạng #487)
Danh hiệu: Thành viên mới
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 38 (có 9 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 10
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 76 câu hỏi, 46 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 119 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 29 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Linh

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 3
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
45,261 câu hỏi
184,096 câu trả lời
58,959 bình luận
8,391 thành viên