Thành viên Dương Thị Thanh Lam


Hoạt động của Dương Thị Thanh Lam

Điểm: 477 điểm (hạng #684)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 18 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 26 câu hỏi, 52 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 78 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 50 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Dương Thị Thanh Lam
45,261 câu hỏi
184,096 câu trả lời
58,959 bình luận
8,391 thành viên